SIK SORULAN SORULAR

Daha önce cevaplanmış olan merak ettiğiniz sorular ve cevapları

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz nedir ?

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC); teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik ve fonksiyonel özellikleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden belirlenen

Ödeme Kaydedici Cihazları ifade etmektedir.Yeni nesil cihazlar internet yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na güvenli şekilde veri aktarabilen ve iletişim kurabilen bilgisayar tabanlı cihazlardır.

Kaç çeşit yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır ?

Bünyesinde banka POS’u barındıran “EFT-POS Özellikli YN ÖKC’ler” , bünyesinde banka POS’u barındırmayıp haricen POS cihazı bağlanabilen “Basit / Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC’ler”

olmak üzere iki tür YN ÖKC bulunmaktadır.

Yeni Ö.K.C. lar arasındaki farklar nelerdir ?

Bünyesinde banka POS’u barındıran “EFT-POS Özellikli YN ÖKC’ler” , bünyesinde banka POS’u barındırmayıp haricen POS cihazı bağlanabilen “Basit / Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC’ler”

olmak üzere iki tür YN ÖKC bulunmaktadır.

EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler; bünyesinde banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS’u da barındıran bütünleşik yazarkasalardır. Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’ler ise; bünyesinde banka vb.

kuruluşlara ait POS bulunmamakta olup mükelleflerin istemesi halinde haricen banka vb. kuruluşlara ait POS’un bağlanabildiği yazarkasalardır. Bütün YN ÖKC’lerin ortak noktaları ise

bilgisayar tabanlı olması ve internet yoluyla GİB Bilgi Sistemleri ile iletișim kurabilme özelliklerinin bulunmasıdır.

K.K.lı ödeme almayan mükellefler EFT/POS özellikli Y.Nesil ö.kc. kullanabilirmi ?

Bünyesinde banka POS’u barındıran “EFT-POS Özellikli YN ÖKC’ler” , bünyesinde banka POS’u barındırmayıp haricen POS cihazı bağlanabilen “Basit / Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC’ler”

olmak üzere iki tür YN ÖKC bulunmaktadır.EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler; bünyesinde banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS’u da barındıran bütünleşik yazarkasalardır. Basit/bilgisayar

bağlantılı YN ÖKC’ler ise; bünyesinde banka vb. kuruluşlara ait POS bulunmamakta olup mükelleflerin istemesi halinde haricen banka vb. kuruluşlara ait POS’un bağlanabildiği

yazarkasalardır. Bütün YN ÖKC’lerin ortak noktaları ise bilgisayar tabanlı olması ve internet yoluyla GİB Bilgi Sistemleri ile iletișim kurabilme özelliklerinin bulunmasıdır.

Banka / kredi / yemek kartı vb. kartlarla satış yapmayan mükellefler; bünyesinde POS cihazı barındırmayan Basit / Bilgisayar Bağlantılı ÖKC cihazı kullanabilecekleri gibi,

EFT-POS özelliği olan cihazlardan temin edip, ÖKC firması aracılığı ile POS özelliği kısmını kullanıma açtırmadan sadece yazarkasa özelliğini kullanabilirler. Mükelleflerin

banka / kredi kartı ile tahsilat yapabilmesi için eskiden olduğu gibi YN ÖKC uygulamasında da Banka vb. kuruluşlar ile Üye İşyeri Anlaşması yapması gerekmektedir.

YENİ NESİL Ö.K.C ler nerelerden nasıl alınır ?

YN ÖKC’ler kimlik ibraz edilmek suretiyle, yetkili ÖKC firmalarının bakım-onarım/satış bayilerinden alınır. Bayiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr

internet adresinden alıcının ÖKC satın alıp alamayacağı hakkında sorgulamasını yaptıktan sonra, sorgulama çıktısını müşteriye imzalatarak satış işlemini gerçekleştirir.

Vergi mükellefiyeti bulunmayanların YN ÖKC satın alması mümkün değildir. Mükellefler; YN ÖKC satın alma işlemleri sırasında satış bayilerinden cihazın kullanım

şartları ve cihazın kullanımı nedeniyle katlanmak durumunda olacakları maliyetler hakkında kendilerinin bilgilendirilmesini talep etmelidirler.

Y.N. ÖKC lerin kullanım esasları nelerdir ?

YN ÖKC’lerde satış işleminin cihazda başlatılıp cihazda sonlandırılması, günlük kapanış raporları (Z Raporu) bilgilerinin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi

Sistemi (GİB BS)’ne iletilmiş olması esastır. ÖKC kullanan mükelleflerimiz mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından

düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/1/2019 tarihinden itibaren,

  • a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
  • b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
  • c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.”

Perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan ve ÖKC fişi dışında belgeleri üreten harici yazılım ve donanımların en geç 1/10/2018 tarihine kadar ÖKC’ler ile bağlantılı ve birlikte çalışmasının

sağlanması esastır. Bu nedenle; lokanta, restoran, market vb. işyerlerinde perakende mal ve hizmet satışında kullanılan yazarkasa dışındaki bilgisayar sistemlerinin 1/10/2018 tarihine kadar

yazarkasalarla bağlantı işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Bir başka ifade ile yazarkasa dışındaki bilgisayar sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarda

1/10/2018 tarihinden sonra yazarkasadan ÖKC fişinin ( fatura verilmesi halinde fatura bilgi fişinin) düzenlenmesinin sağlanması mecburi olup, belirtilen esaslara uymayan işletmelere yapılan

her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

Y.N ÖKC lmak için vergi dairesinden izin yazısı almak gerekirmi ?

YN ÖKC alımı, vergi dairesine kaydı, devri, hurdaya ayrılması vb. işlemler için vergi dairesine gitme zorunluluğu 25.12.2015 tarihinden itibaren 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği ile kaldırılmıştır. YN ÖKC satın almak isteyen mükellefler satış bayilerinden cihazlarını satın aldıktan sonra yetkili ÖKC servisleri aracılığı ile cihazlarını

kullanıma hazır hale getirebileceklerdir.

Y.N. Ö.KC. lerin kullanıma açılması nasıl gerçekleşir ?

Bayiden alınan cihazın kullanıma açılması işlemini yetkili ÖKC firmalarının servisleri gerçekleştirir. Cihazı bayiden satın alan mükellefler, cihaz, ruhsatname ve fatura ile

birlikte yetkili servise başvurur. Yetkili servis elemanları, GİB sistemi ile iletişime geçerek cihazın kaydını (aktivasyonunu) yapar ve kullanıma açar.

Kimler Y.N. ÖKC kullanmak zorundadır ?

3100 Sayılı Kanun’a göre eski nesil ÖKC kullanan veya kullanması gereken mükellefler aynı zamanda YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamındadır. 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre;

birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura verilme zorunluluğu bulunmayan perakende mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığınca Genel Tebliğler ile faaliyetlerinde ÖKC kullanım zorunluluğu bulunmadığı bildirilen mükelleflerin, YN ÖKC kullanma mecburiyeti de bulunmamaktadır.

Kimler Y.N ÖKC kullanmak zorunda değildir ?

3100 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler ile Bakanlıkça mecburiyet dışı bırakılanların YN ÖKC kullanma mecburiyetleri de bulunmamaktadır.

Bu çerçevede;

  • Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazanç Sahipleri,
  • Serbest Meslek Erbabı,
  • Zirai Kazanç Sahipleri,
  • Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradi Sahipleri,
  • Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri,
  • Ücret geliri elde edenler,
  • Perakende mal ve hizmet satışı bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (Örneğin: toptancılar)

Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler(https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/okckullanimindanmuaftutulanlar.pdf)

Ayrıca 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere; belli işletme büyüklüklerini sağlayan

mükelleflerimizden, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan ve tüm satışlarına e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura vermeyi tercih eden mükelleflerimiz Tebliğin ilgili

bölümünde belirlenen diğer teknik koşulları sağlamaları kaydıyla ÖKC kullanımından muaf tutulmuşlardır (Ayrıca Bkz. 15. soru).

Eski tip yazarkasaların başka kişilere devri mümkünmüdür ?

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı 30 Eylül 2017 tarihten itibaren,

a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen birleşme, devir,

bölünme, hisse değişimi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca işletmelerin nevi değişikliği halleri,

b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile

ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri,

haricinde, eski nesil ÖKC’lerin başka kişi, kurum veya kuruluşlara devri mümkün değildir.

Bu nedenle, kullanılan eski nesil ÖKC’lerin yukarıda belirtilen haller dışında kalan sebeplerle işletmenin faaliyetine son verilmesi veya

devri halinde 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili

Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayırma işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

SORU ?

??????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????

SORU ?

????????????????????????????????????????????????????????????????.

?????????????????????????????????????????????????????????????????

SORU ?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

SORU ?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

SORU ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????*